Zavarovanje pred valutnim tveganjem

Zavarovanje pred valutnim tveganjem

Zavarovanje pred valutnim tveganjem je nujno za vse, ki ste temu tveganju močno izpostavljeni. Neugodne spremembe valutnih tečajev lahko bistveno vplivajo na finančni rezultat in premoženje še tako uspešnih podjetij, bank in tudi posameznikov. Večja, kot je izpostavljenost valutnemu tveganju, hitreje lahko zaidete v negativno poslovanje. Neredki so tudi primeri, ko pride zaradi pretiranega valutnega tveganja celo do stečaja. Dobra novica pri tem pa je, da obstaja nepopisno število različnih izvedenih finančnih instrumentov, ki jih lahko uporabite za zavarovanje še tako zapletene in obsežne valutne izpostavljenosti.

Kako začeti zavarovanje pred valutnim tveganjem?

Če še nikoli niste zavarovali avta, hiše ali drugega premoženja, to verjetno ni članek za vas. Vse prepuščate naključju in verjamete v rožnato prihodnost. Tudi če delujete tako na čelu svojega podjetja, takšno ravnanje ni nelegitimno. Vprašanja pa je, ali je smotrno in dolgoročno vzdržno. Namen tega članka je torej, da predstavi načine in instrumente za zavarovanje pred valutnim tveganjem. Namenjen je tistim, ki se zavedajo svoje izpostavljenosti, se zaradi nje počutijo nelagodno (včasih se posamezniki celo bojijo razvoja dogodkov v prihodnosti) in bi se radi naučili, kako poteka zavarovanje pred valutnim tveganjem v praksi.

Preudarni podjetniki, bankirji in tudi posamezniki uporabljajo izvedene finančne instrumente za prenos njihovih tveganj na druge tržne udeležence. Na ta način si lahko zagotovijo stabilno poslovanje in obetavno prihodnost.

Že na začetku naj poudarim, da zavarovanje pred valutnim tveganjem le ni tako preprosto in enoznačno, da bi vsi drveli in vsepovprek zavarovali. Najprej se oborožite z nujno potrebnim znanjem, raziščite ponudbo bank, posvetujte se s tistimi, ki so zavarovanje pred valutnim tveganjem dejansko že naredili, ali s strokovnjaki za to področje financ. Vsekakor pa je zelo pomembno, da najprej pravilno in natančno opredelite izpostavljenost tveganju, ter šele na podlagi tega iščete načine in instrumente za zavarovanje.

Katere instrumente lahko uporabimo za zavarovanje pred valutnim tveganjem?

V nadaljevanju se bom osredotočil na osnovne izvedene finančne instrumente, ki so dovolj preprosti in se zato hitro in pogosto uporabljajo za zavarovanje pred valutnim tveganjem. Kompleksnejši izvedeni finančni instrumenti so težji za razumevanje in zato manj uporabljeni v praksi. Vsekakor pa omogočajo veščemu finančniku več možnosti, boljše, ponavadi tudi cenejše, vsekakor pa bolj prilagojeno zavarovanje.

Valutno tveganje pogosto opredelimo kot tveganje nastanka izgube zaradi sprememb tečajev tujih valut.

Valutno tveganje se pojavi pri poslovanju, ki je neposredno ali posredno povezano s tujimi valutami. Valutno tveganje nastane zaradi valutne neusklajenosti obveznosti in terjatev. V primeru večje izpostavljenosti ima lahko nihanje valutnih tečajev velik vpliv na dobiček, denarni tok in tudi tržno vrednost podjetja. Pred zavarovanjem izpostavljenosti je seveda potrebno ugotoviti tudi čas trajanja valutne izpostavljenosti. Pri nekaterih uvoznih ali izvoznih poslih je ta izpostavljenost kratkotrajna, od nekaj dni do pol leta. So pa seveda tudi drugi posli in dejavnosti, ki jih organizacije izvajajo in pri katerih gre za daljše obdobje izpostavljenosti, včasih je izpostavljenost celo trajna. V daljšem časovnem obdobju so seveda tudi tveganja večja. Prav zaradi različnih oblik valutne izpostavljenosti pa obstaja tudi tako širok nabor instrumentov, ki jih lahko uporabimo za zmanjšanje ali celo izničenje valutnega tveganja.

Za zavarovanje pred valutnim tveganjem podjetja najpogosteje uporabljajo terminske posle, opcije in kombinacije opcij.

Banke in podjetja, ki poslujejo na mednarodnih trgih, se povečini zelo dobro zavedajo, da lahko neugodne spremembe valutnih tečajev močno vplivajo na njihov finančni rezultat. Vprašanje pa je, ali se pred tem tveganjem dejansko zavarujejo.

Valutni terminski posel

Valutni terminski posel je dogovor med banko in njeno stranko o nakupu oziroma prodaji določenega zneska tuje valute. Terminski tečaj je določen ob sklenitvi posla. Poravnava dogovorjenih zneskov (nakup ene valute in plačilo druge) poteka na dogovorjeni datum v prihodnosti.

Poudariti je potrebno, da terminski tečaj ni napoved valutnega tečaja, ki bo veljal v prihodnosti. Izračunan je iz promptnega tečaja in razlike obrestnih mer vključenih valut. Terminski tečaj je zelo pomemben, saj bo od njega odvisno vaše plačilo v prihodnosti. S samim izračunom teoretičnega terminskega tečaja pa se na vašem mestu ne bi preveč obremenjeval. Praktično in preprosto. Pokličite tri banke in posel sklenite z najboljšim ponudnikom. Terminski tečaj, ki vam ga bodo ponudile banke vključuje tudi vse stroške in zaslužke banke, dodatnih provizij ni. Z banko se samo natančno dogovorite za znesek in datum dospetja terminskega posla.

Terminski posli so najbolj enostaven izvedeni finančni instrument, ki ga pogosto uporabljamo v praksi za zavarovanje pred valutnim tveganjem. Več o terminskem poslu lahko preberete tudi v članku Valutni terminski posel ali v članku Izvedeni finančni instrumenti – vrste, definicije in uporaba.

Valutna opcija

Valutna opcija je dogovor med banko in njeno stranko, ki daje kupcu opcije pravico (brez obveznosti), da kupi ali proda določen znesek deviz po vnaprej dogovorjenem izvršilnem tečaju. Ta pravica velja do določenega dne v prihodnosti (v primeru ameriškega stila opcije) ali pa samo na določen dan (v primeru evropskega stila opcije).

Kupec pridobi z nakupom opcije natančno določeno pravico. Znesek tuje valute, čas trajanja opcije in izvršilni tečaj so glavni parametri pogodbenega razmerja. Izvršilni tečaj določi kupec opcije. Ta tečaj ima seveda velik vpliv na ceno opcije (premijo). Kupec torej pridobi pravico, da bo po svoji presoji nekaj izvedel v prihodnosti. Mogoče bo takrat ničvredno opcijo celo zavrgel. Da bi to pravico pridobil, mora kupec že ob nakupu opcije plačati premijo. Za prodajalca (običajno so to banke) pa je obveznost iz opcije neodložljiva.

Ločimo dva tipa opcij: nakupne in prodajne. V primeru nakupne opcije (Call option) pridobi kupec pravico do nakupa osnovnega instrumenta. Pri prodajnih opcijah (Put options) pa pridobi kupec pravico do prodaje določenega osnovnega instrumenta. Promptno valutno trgovanje vedno vključuje hkraten nakup ene in prodajo druge valute. Zato velja enaka analogija tudi pri opcijah. Če kupimo nakupno opcijo za dolar, to hkrati pomeni tudi prodajno opcijo za evro. Da ne bi prišlo do zmešnjave, profesionalci vedno potrjujejo sklenjene valutne opcije s celo potrditvijo (recimo EUR Call/ USD Put in ne zgolj EUR Call opcija).

Več o opcijah lahko preberete v članku Valutna opcija ali v članku Izvedeni finančni instrumenti – vrste, definicije in uporaba. Pridružite se nam na prihajajočem seminarju in pokazali vam bomo tudi več opcijskih kombinacij, ki jih lahko v praksi uporabite za zavarovanje pred valutnim tveganjem.

Zavarovanje pred valutnim tveganjem v praksi

Naši seminarji vključujejo številne praktične primere zavarovanja. Pogledali si bomo tudi aktualno dogajanje na finančnih trgih, seznanili se boste z aktualnimi cenami. Na ta način boste obveščeni o novostih, hkrati pa tudi bolje pripravljeni na nepričakovane dogodke v prihodnosti.

Preberite več o seminarjih, ki so namenjeni tistim, ki zavarovanje pred valutnim tveganjem že uporabljajo v praksi, pa bi radi svoje znanje nadgradili. Seminarji pa so primerni tudi za tiste, ki bi radi na enem mestu slišali vse, kar je potrebno pred sklenitvijo prvega posla.

Podrobneje vas bomo seznanili, kako posamezni izvedeni finančni instrumenti dejansko delujejo in kako jih vrednotimo.

Lahko pa tudi naročite seminar za svojo skupino udeležencev. Interno izobraževanje ima namreč številne prednosti. Uporabimo lahko primere iz vaše prakse, vaše izpostavljenosti in vam prilagojene načine zavarovanja. Kontaktirajte nas in mogoče vam lahko pomagamo pri vaših finančnih dvomih in vprašanjih.

Več o zavarovanju pred valutnim tveganjem lahko preberete tudi v članku Izvedeni finančni instrumenti – kaj so in kdo jih uporablja?, še podrobneje pa v članku Izvedeni finančni instrumenti – vrste, definicije in uporaba.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!
Scroll to Top